Statut

STATUT Przedszkola Niepublicznego pod nazwą: Akademii małego przedszkolaka „PLASTUŚ” w Skierniewicach przy ul. M. C. Skłodowskiej 68 i M.C. Skłodowskiej 63

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
1
1.1 Przedszkole PLASTUŚ jest przedszkolem niepublicznym.
1.2 Siedziba przedszkola znajduje się w Skierniewicach przy ul. M. C. Skłodowskiej 68. Adres Filii Akademii małego przedszkolaka Plastuś Skierniewice, ul. M.C. Skłodowskiej 63.
1.3 Organem prowadzącym przedszkole jest mgr Zuzanna Krokowska.
1.4 Ustalona nazwa, używana  przez przedszkole brzmi:
Akademia małego przedszkolaka PLASTUŚ
2
Przedszkole działa na podstawia:
2.1 Ustawy o Systemie  Oświaty (Dz. U. Nr 67/96 poz.329 z późniejszymi zmianami).
2.1 Niniejszego statutu.
3
3.1 Rada pedagogiczna wraz z organem prowadzący ustala długość i termin przerwy wakacyjnej podczas pierwszej rady pedagogicznej. Placówka zobowiązana jest powiadomić o ustalonej przerwie opiekunów na pierwszy spotkaniu z nimi.
3.2.Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 18.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
4
4.1 Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie stałej opłaty za   pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacje gminne.
4.2 Opłaty za przedszkole obowiązujące w przedszkolu
·        czesne – 270zł
·        czesne – 250zł jeśli dziecko nie zostaje na drugi podwieczorek
·        150zł wpisowe
·        9zł stawka dzienna za wyżywienie
Opłata dla rodzeństwa
– jedno z dzieci 125zł (wyżywienie bez zmian)
Stawka podczas nieobecności dziecka w czasie choroby lub innej sytuacji wynosi:
·        nieobecność powyżej 10 dni – 180zł
·        nieobecność całomiesięczna – 120zł
4.3 Przedszkole zapewnia dzieciom odpłatne wyżywienie. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki ustala organ prowadzący.
4.4 Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry do 5 każdego miesiąca.
4.5 Opłata za wyżywienie pobierana jest po upłynięciu miesiąca w jakim dziecko korzystało z posiłków, czyli do tyłu.
5
5.1 Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
5.2 Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych  (glottodydaktyka, gimnastyka korekcyjna, rytmika, nauka języka obcego, śpiewu, zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne, wyjścia do teatru i kina, wycieczki, itp)
5.3 Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
5.4 Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.
5.5 Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez organ prowadzący.
5.6 Rekrutacja dzieci do przedszkola rozpoczyna się  1stycznia każdego roku i trwa do 31maja.
5.7 O przyjęciu dziecka do placówki decyduje dyrektor przedszkola, a dzieci zakwalifikowywane są według kolejności zgłoszeń. Wyjątek stanowią jedynie dzieci pięcioletnie, które przyjmowane w pierwszej kolejności.
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola
6
6.1 Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:
a. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,
b. sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
c. współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.
6.2 Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
a. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
b. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
c. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
d. rozwijanie wrażliwości moralnej,
e. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
f. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
g. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
h. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych. 
6.3 Przedszkole jest placówką ogólnodostępną zapewniającą również możliwość edukacji dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
7
7.1 Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
7.2 Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
7.3 Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy w poszczególnych grupach przedszkolnych.
8
8.1 Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
a. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
b. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa-zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
c. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.,
d. Współpracuje ze specjalistami (logopeda, terapeuta SI, psycholog) zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.
9
9.1 W każdej grupie opiekę nad dziećmi sprawuje dwóch wychowawców.
9.2 W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola
10
10.1 Organami przedszkola są:
a. organ prowadzący-pełniący funkcje dyrektora od spraw pedagogicznych i spraw administracyjnych,
b. Rada Pedagogiczna.
10.2 Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
11
11.1 Dyrektorem od spraw pedagogicznych i administracyjnych przedszkola jest mgr Zuzanna Krokowska
11.2 Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
11.3 Zadania Dyrektora do sprawach pedagogicznych są następujące:
a. kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
b. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c. koordynowanie opieki nad dziećmi,
d. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,
e. współpraca z rodzicami.
11.4 Zadania Dyrektora w sprawach administracyjnych są następujące:
organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola
11.5 Ponadto do zadań Dyrektora należy:
a. dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
b. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
c. podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego,
d. zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p.poż.,
e. stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
f. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12
12.1 W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
12.2 Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
12.3 Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
12.4 Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
ROZDZIAŁ IV
Organizacja Przedszkola
13
13.1 Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa złożona z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
13.2 Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 25. Grupa może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.
13.3 Ramowy Rozkład Dnia ustalany jest przez Dyrektora przedszkola do spraw pedagogicznych. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
13.4 Liczba dzieci w przedszkolu to 166.
13.5 W placówce jest 7 grup.
13.6 Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
a. sale zajęć dla poszczególnych grup,
b. łazienki dla dzieci i personelu,
c. szatnię,
d. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.
e. blok żywieniowy
f. salę do zajęć gimnastycznych
g. gabinety specjalistów (logopedy, psychologa, terapeuty SI)
13.7 Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
ROZDZIAŁ V
Wychowankowie Przedszkola
14
14.1 Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 lat.
14.2 Na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku 3 lat.
14.3 Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
a. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania,
c. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
d. poszanowania jego godności osobistej,
e. poszanowania własności,
f. opieki i ochrony,
g. partnerskiej rozmowy na każdy temat,
h. akceptacji jego osoby.
14.4 Dziecko może być skreślone z listy uczestników przedszkola w przypadku, gdy:
a. zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej,
b. rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu do 10. dnia nieopłaconego miesiąca,      c. Dziecko może zostać skreślone z list w sytuacji miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności.
ROZDZIAŁ VI
Rodzice
15
15.1 Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a. przestrzeganie niniejszego statutu,
b. respektowanie ustaleń Rady Pedagogicznej,
c. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
d. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
e. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
f. przyprowadzania wyłącznie zdrowych dzieci
16
16.1 Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
16.2 Rodzice mają prawo do:
a. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danej grupie,
b. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
c. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
d. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.
17
17.1 Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 2 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
18
18.1 Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
a. zebrania grupowe,
b. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorami, nauczycielami,
c. kąciki dla rodziców,
d. zajęcia otwarte.
ROZDZIAŁVII
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
19
19.1 W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
19.2 Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
19.3 Do zakresu zadań nauczycieli należy:
a. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
b. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
c. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
d. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
e. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,
f. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
g. planowanie własnego rozwoju zawodowego-systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
h. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
i. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
j. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z planu pracy realizowanym w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
k. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
l. realizacja zleceń dyrektora i osób kontrolujących,
m. udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień
n. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
o. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektorów przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.2020.1 Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
a. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c. włączenia ich w działalność przedszkola.
21
21.1 Wynagrodzenie nauczycieli ustalane jest na podstawie kontraktów indywidualnych.
22
22.1 Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych:
a. w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,
b. ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
c. szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
23
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej-nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
24
Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
a. umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola,

    1. udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

25
Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
26
Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2008 roku.